نجیب پیش از کمیسیون اروپا یوهانسون ، کانون مهاجرت و لیبرالیسم و ​​ویزا