نروژی Cruise Line Holdings Ltd: تمدید بیشتر تعلیق سفر مطابق با دستورالعمل های تنظیم شده توسط مقامات بهداشت عمومی – اخبار جهانی | اخبار گردشگری ، اخبار بین المللی و تواریخ