نویسندگان باید آثار خود را تا 10 ژوئن در جشنواره معلمان نویسنده ارائه دهند