هایل می خواهد هارتز چهارم را خنثی کند – اتحادیه چه واکنشی نشان می دهد؟