هنگامی که شهدا میزبان جشن اجتماع این زوج جوان در شهر مقدس بودند