وارانک: بازگشت ترکیه برای فروش G-20 به تولیدات صنعتی