واووس اوغلو: ترکیه و مصر برای تحقق بازدید متقابل از شهر اردشمه