واووس اوغلو رئیس جمهور قرقیزستان ، سدیر ژاپاروف را تهدید می کند