واکسیناسیون تاج – بسیاری از افراد مسن اغلب نیاز به صبوری دارند