واکسیناسیون خیلی آهسته شروع می شود؟ انتقاد در چندین کشور اتحادیه اروپا