ویروس کرونا در ترکیه (7 مارس 2021) ، 11187 به 65 تن رشد می کند