پاپ خواستار واکسیناسیون است – انتقاد از خشونت ایالات متحده