پرونده جدید بیمار الکترونیکی – ابتدا به تدریج – راه اندازی می شود