پلیس برلین نیروهای خود را در ساختمان رایشتاگ تقویت کرد