پیش بینی ها: دموکرات ها کنترل سنای آمریکا را فراهم می کنند