چه چیزی بهتر است بدانید و به کدام ابزار اعتماد کنید