ژرمنی – مركل: اثرات و واكسن های ضد COVID در Shihen Pas 3-4 ماهانه انجام می شود