کارشناسان انگلیسی از وخیم تر شدن وضعیت تاج هراس دارند