کالین به استخدام تروریستهای پ.ک.ک / ی.پ.گ واکنش نشان داد