کمیسیون اروپا کمک های دولتی به میلیارد تویی را تایید می کند