کنگره جدید آمریکا برای اولین بار از زمان انتخابات برگزار می شود