یونسکو مرا ترک کرد تا ترکیه را از اوزلم تورچی رها کنم