Turqi – شاخص تولید کننده صنعتی برای سال 2020 برای من 9 درصد بهترین است