Turqi – 29.058 برای من COVID-19 و بیش از 14.7 میلیون گیتار برای waqsinuar رشد می کند